Member Counts : 106
Created on : 2012
Activity Counts : 14

Beder Law Academy Club

ACTIVITIES

Brown Bag Seminars in Law (Jonian Molla) - 11.4.2014

Jonian Molla, Specialist në Komisionin e Sigurisë Kombëtare për cështjet e përafrimit të legjislacionit me EU acquis.

Në kuadër të kursit ‘Albanian Law and EU’, studentët e departamentit të drejtësisë zhvilluan një leksion të hapur me temë: “Modelling Albanian Legal System in compliance with EU acquis”, me z. Jonian Molla, specialist në Komisionin e Sigurisë Kombëtare për cështjet që lidhen me procesin e përafrimit të legjislacionit me EU acquis.

Z. Molla i njohu studentët me procesin e përafrimit të legjislacuionet, institucionet përkatese si dhe me sfidat dhe reformat që do të përballet Shqipëria pas marrjes së statusit kandidat.